Uprawnienia tłumacza przysięgłego

Każdy kto chciałby jako ścieżkę swojej kariery wybrać zawód tłumacza przysięgłego musi spełnić kilka określonych warunków, nie może to być osoba, która wcześniej była karana, musi posiadać zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie i znać język polski, ukończyć studia wyższe oraz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części pisemnej i ustnej podczas, których osoba chcąc zostać tłumaczem przysięgłym dokonuje przekładów w obie strony to znaczy z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Obie części muszą zostać zaliczone pomyślnie, aby cały egzamin został zaliczony jako zdany.

Po zdaniu egzaminu przyszły tłumacz składa przysięgę przez Ministrem Sprawiedliwości a następnie zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod odpowiednim numerem. Numer ten, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz językiem w zakresie, którego dana osoba może dokonywać tłumaczeń przysięgłych powinny znaleźć się na pieczęci, którą tłumacz potwierdza zgodność przekładu z oryginałem.

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma prawo do tłumaczenia pism procesowych, dokumentów urzędowych oraz może uwierzytelnić odpisy i dokumenty pochodzące z innych krajów. Tłumacz może również swoją pieczęcią potwierdzić zgodność tłumaczenia z oryginałem, nawet jeśli owo tłumaczenie zostało dokonane przez kogoś innego. W przypadku przesyłania dokumentów w formie elektronicznej zamiast pieczęci tłumacz używa swojego elektronicznego podpisu kwalifikowanego.